Thực hành đo xác định khối lượng cơ thể bằng thước dây cho 5 con lợn? ( 3 người đo). Email e là: datbotran2610@ gmail.com