Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:
1:Hudson
2;Daring
3:Lombard,
4:Marion
5:Lagger
6:Ba xter
7:Evans
8:Steward
9:Simpson,
0:Spears
(Cái họ nam nữ chung nhau)

+ Nếu bạn là nữ

Tên đệm là tháng sinh của bạn
Jordan,2:Michelle,3:Allan,4;Dolly,5:Maria, 6:Ella,7:Valikie
8:Cami,9:Ryna,10:Lalle,11:Scarllee,12:Annie
Tên là ngày sinh của bạn
1:Eva,
2:Alie,
3:Kate,
4:Sarah,
5:Jenny,
6:Cassan dra,
7:Amy,
8:Ramie,
9:Bella,
10:Andrena,
11:Sally,
12:Emily,
13:Ma ry,
14:Julie,
15:Britney,
16:Samantha,
17:Camryn,
18:Kara,
19:Riley,
20attie,
21:Elena,
22:Chri stina,
23:Lizzie,
24:Martha,
25:Linda,
26:Selina,
27:Sophie,
28:Emma,
29:Ashley,
30:Amber,
31:Ali ce
+ Nếu bạn là nam
Tên đệm là tháng sinh của bạn
1Martin,
2:Justin,
3;Dave,
4:Cody
5:Bob,
6:Zack ,
7:Harry,
8:Larry
9:Rod
10:Ray,
11:Ben,
12:Joe
Tên là ngày sinh của bạn
1:Kyle,
2:Jason,
3:Michael,
4;Olardo,
5;Patrick,
6:Jeff,
7:Cliff,
8:Jack,
9:Edward,
10:Todd,
11:Mortimer,
12:Fred,
13:Hecto r,
14:Silver,
15:Troy,
16:Lorenzo,
17:Johnny,
18:Rogger,
19:Jake,
20:Billy,
21:Robbie,
22:Zac ,
23;Daniel,
24;David,
25;Donald,
26:Ron,
27:Wade,
28:Ryan,
29:Nick,
30:Victor,
31:Chris
Tên mình là Hudson Larry Billy (theo kiểu họ-lót-tên)