Mỗi Năm Biết Thêm Một Điều MớiĐăng Nhập

Kết nối để thành công

Chào mừng bạn đến với diễn đàn DNTG - Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức
Địa chỉ hiện tại của diễn đàn là dntg.forumotion.com
Vui lòng gửi cho chúng tôi một email về giang@dntg.vn nếu bạn có bất kỳ góp ý nào về diễn đàn và nhận 10 điểm tín nhiệm
Bạn có nguyện vọng đóng góp vào diễn đàn? Gửi yêu cầu về giang@dntg.vn và tham gia với chúng tôi ngay.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO giang@dntg.vn

Share

descriptionCho em hỏi Với..............

more_horiz
cho em cái overall_header của Forum mình

descriptionRe: Cho em hỏi Với..............

more_horiz
Của bạn đây:

Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   <!-- END meta_emulate_ie7 -->
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   {META_FAVICO}
   {META}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <!-- END switch_ticker -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>

   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <style type="text/css">
   #hitskin_preview {
      margin: 0; padding: 0;
      position: fixed;
      top: 0; left: 0;
      width: 100%;
      height: 65px;
      background: url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
      color: #fff;
   }
   * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
      position: absolute;
      top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
      z-index: 2;
      background: transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
   }
   * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
    background: #fff url(foo) fixed;
    }
   #hitskin_preview h1 {
      float: left;
      margin: 3px 0 0 0;
      padding: 0 0 0 10px;
      font: italic normal 25px Arial,sans serif;
      color: #fff;
   }
   #hitskin_preview h1 img {
      vertical-align: middle;
   }
   #hitskin_preview em {
      color: #7CBA2C;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview a {
   color: #fff;
   }
   #hitskin_preview a:hover {
   text-decoration: underline;
   }

   #hitskin_preview .content {
      text-align: right;
   }
   #hitskin_preview .content p {
      margin: 4px 1em 0px 1em;
      font-size: 13px;
      line-height: 1.8em;
      color: #fff;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview .content p span {
      font-weight: normal;
      font-size: 0.8em;
   }
   body {
      margin-top: 40px !important;
   }
   {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
   </style>
   <!-- END hitskin_preview -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<body>

<table width="1000" height="427" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center">
   <tr>

      <td rowspan="4" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0110.jpg" width="550" height="427">

<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://duongxa.vn/diendan/HQTH/3bi/001.swf" width="550" height="420" type="application/x-shockwave-flash" scale="showall" play="true" loop="true" menu="false" wmode="transparent" quality="high"></embed>
</td>
      <td colspan="4" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/logo10.png" width="450" height="126"> </td>
   </tr>
   <tr>
      <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0310.jpg" width="94" height="119"> </td>
      <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0410.jpg" width="151" height="119"> </td>

      <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0510.jpg" width="169" height="119"> </td>
      <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0610.jpg" width="36" height="119"> </td>
   </tr>
   <tr>
      <td rowspan="2" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0710.jpg" width="94" height="182">
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://duongxa.vn/diendan/HQTH/3bi/002.swf" width="94" height="175" type="application/x-shockwave-flash" scale="showall" play="true" loop="true" menu="false" wmode="transparent" quality="high"></embed>
</td>
      <td colspan="2" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0810.jpg" width="320" height="155">

<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="Center">

<tr>

   <td nowrap="nowrap" style="padding:0px">
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <span class="genmed"> Chào mừng bạn đã trở lại !</span><br /><span class="gensmall"> {LAST_VISIT_DATE} <br /> {CURRENT_TIME} <!-- END switch_user_logged_in --> <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

      <!-- login form -->
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect=" method="post" name="form_login">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
      <tr><td>
      <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>
         <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">ID </span></label></td>
         <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Pass </span></label></td>
         <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td>
</tr></table>
</td>
<td>

      <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>         <td nowrap="nowrap"><label> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi nhớ</label>
</td>
      </tr>
      <tr>
         
<td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="button" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>      </tr>
      </table>

</td></tr>

</table>

<center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center>


      </form>   <!-- END switch_user_logged_out -->   <!-- / login form -->
   </td>

</tr>
</table>


</td>
      <td rowspan="2" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_0910.jpg" width="36" height="182"> </td>
   </tr>
   <tr>
      <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_1010.jpg" width="151" height="27"> </td>

      <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/3bi_1110.jpg" width="169" height="27"> </td>
   </tr>
</table>


<table width="1000"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><div class="left"><div class="right"><table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr><td>


<table width="950" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr><td>
<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:center">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="center">


<div class="sp"> </div>
<!-- nav buttons bar -->

<div class="m2"> <div class="m1"> <div class="m3"> <div class="m4">


<span class="gensmall" align="center">
                  {GENERATED_NAV_BAR}
               </span>

         
      
      
      
</div></div></div></div>
<!-- / nav buttons bar -->
<div class="sp"> </div><div class="sp"> </div>
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table width="950" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td class="nav1"> </td><td class="nav2">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/index.htm" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/05/77/navbit10.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>Cộng Đồng Sinh Viên Thuỷ Sản Việt Nam </strong></div>
      
</td><td class="nav3"> </td></tr></table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->

   
   
   
   
   
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->


Cái nì nắm trong skin 3bi Win share rồi: http://forum.vnfish.info/for-forumotion-f6/share-skin-3bi-t409.htm
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết