<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"></span></span><br />
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/3/Donduthituyensinh2011.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Mẫu đơn sinh viên dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/3/2011/T032011/Mau%20Don%20xac%20nhan%20ho%20ngheo%20(2).doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://tuvanhotro.ctu.edu.vn/userfiles/file/2011/Thang03/ds_dangky_lop.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Mẫu biểu danh sách sinh viên đăng ký vay vốn theo lớp</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/Donxinxetkhokhandotxuat.DOC" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất</a> </span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/3/tb227giaycamket.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Giấy cam kết trả nợ</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/3/tb227giayxacnhan.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/phieudangkydaukhoa.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Phiếu ghi thông tin đầu khóa</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/phieuthongtintotnghiep.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Phiếu ghi thông tin tốt nghiệp</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxinxettotnghiep.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin xét tốt nghiệp</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxinhoclai1a.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn)</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxinhoclai1b.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh)</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxinhoclai1c.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn)</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxintamnghi2a.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxintamnghi2b.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxintamhoannghiavu.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxinkytucxa.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin xét vào ở Ký túc xá</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/4/donxinchuyentruong.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin chuyển trường</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/1/donduthituyensinh2010.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Đơn xin dự thi tuyển sinh năm 2010</a></span></div>
<div style="margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: large;"><a href="http://www.ctu.edu.vn/departments/dormitory/PHPCTSV/data/3/T082009/maudonmekong.doc" style="color: #cc0000; text-decoration: underline;">- Mẫu đơn xin vay vốn không lãi suất - Chương trình Mekong</a></span></div>
</div>