<div align="justify">

<span class="subject_detail">Thông báo cho sinh viên về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2011 cho sinh viên Khoa Thủy sản</span></div><img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/thongbao-xettotnghiep_2011.doc" target="_blank">Thông báo</a></div><div>

<img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/totnghiep_NTTS.xls" target="_blank">Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản</a></div><div>

<img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/totnghiep_BHTS.xls" target="_blank">Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Bệnh học thủy sản</a></div><div>

<img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/totnghiep_QLNC.xls" target="_blank">Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Quản lý nghề cá</a></div><div>

<img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/totnghiep_KTS.xls" target="_blank">Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Kinh tế thủy sản</a></div><div>

<img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/totnghiep_CBTS.xls" target="_blank">Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Chế biến thủy sản</a></div><div>

<img alt="" src="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/arrow_29.gif" border="0" /> <a href="http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news1/webkhoa/upload/totnghiep_SHB.xls" target="_blank">Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Sinh học biển</a></div><div> </div>